23.03.2020

Уважаеми клиенти,

Във връзка с условията на извънредно положение, обявено в страната /поради пандемията от коронавирус COVID-19/, както и с цел запазване здравето на всички нас, Йота ООД ще извършва продажби на продукцията си основно с доставки до своите клиенти. Срокът и цената за доставка, ще се определят по предварително запитване към нашите служители.

20.06.2017

“ЙОТА” ООД

На 19.06.2017 год. бе проведена официална церемония по успешното приключване на проекта Повишаване производствения капацитет и експортния потенциал на Йота ООД“ по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020.

На събитието присъстваха доставчици и клиенти на Йота ООД, както и служителите на компанията.

Изпълнителите бяха избрани на конкурентен принцип, доказвайки професионализъм и надеждност по изпълнение на доставките и въвеждане в експлоатация на оборудването.

Йота ООД провежда диалогични, коректни търговски взаимоотношения, насочени към постигане на целите на проекта, добра предпоставка за бъдещо ползотворно сътрудничество.

С успешното изпълнение на дейностите по проекта Йота ООД постига поставените цели в средносрочен план, а именно:

  • Да повиши производствения си капацитет;
  • Да подобри ресурсната ефективност и ефикасност на производствените процеси;
  • Да наложи продукти, съответстващи на съвременните тенденции и изисквания на пазара

 

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Йота ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

02.09.2016

“ЙОТА” ООД

ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА


Във връзка с изпълнение на  договор BG16RFOP002-2.001-0826 по проект “Повишаване производствения капацитет и експортния потенциал на Йота ООД“ публикувам

Документация за провеждане на процедура „избор с публична покана” с предмет:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини и оборудване за производство на оградна мрежа и пана по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Машина за производство на оградни мрежи със стандартна и усилена якост – 1 бр;

Обособена позиция 2: Aвтоматична хидравлична преса – 1 бр;

Обособена позиция 3: Автоматизирана инсталация за прахово боядисване- 1 бр

Документи:                                           

1. Публична покана.pdf

2. Техническа спецификация.pdf

3. Изисквания към офертите.pdf

4. Оферта-образец.pdf

5. Методика за оценка на офертите.pdf

6. Проект за договор.pdf

7. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Декларация за регистрация.pdf

8. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Декларация на кандидата.pdf

9. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – Изпълнени доставки.pdf

10. Предприемачество и капацитет за растеж на МСП.pdf


28.06.2016

“ЙОТА” ООД

Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност" 2014-2020 BG16RFOP002-2.001-0826-C01 проект “ Повишаване производствения капацитет и експортния потенциал на Йота ООД

На 28.06.2016 година, на официална церемония в зала „София Тех Парк “ , бе връчен договор за БФП по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 BG16RFOP002- 2.001-0826-C01 за проект “Подобряване на производствения капацитет в МСП – ЙОТА ООД

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“2014-202, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е повишаване на производствения капацитет и и експортния потенциал на ЙОТА ООД.

Най-голямото предизвикателство пред развитието на компанията е да запази и разшири пазарните си позиции в условията на глобализирана конкуренция и динамично променящ се пазар.

За постигането на целите ще се осъществят следните дейности за подобряване на производствените процеси чрез инвестиции във високо-технологични машини и оборудване:

  • Машина за производство на оградни мрежи със стандартна и усилена якост
  • Автоматична хидравлична преса за огъване на пана
  • Автоматизирана инсталация за прахово боядисване – внедряваща чисти технологии и използване на високо- технологични решения,намаляваща негативното екологично въздействие и допринасяща за по-продуктивно и отговорно използване на ресурсите

 

Изпълнението на проекта ще доведе до повишаване конкурентоспособността на ЙОТА ООД и гарантиране на устойчивото й присъствие на вътрешния и международния пазар.

“Проект“Повишаване производствения капацитет и експортния потенциал на ЙОТА ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.”