Новини

02.03.2023

03.03.2023 ПЕТКЪК -  ПОЧИВЕН ДЕН

29.01.2021

На 19.06.2017 год. бе проведена официална церемония по успешното приключване на проекта Повишаване производствения капацитет и експортния потенциал на Йота ООД“ по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020.

На събитието присъстваха доставчици и клиенти на Йота ООД, както и служителите на компанията.

Изпълнителите бяха избрани на конкурентен принцип, доказвайки професионализъм и надеждност по изпълнение на доставките и въвеждане в експлоатация на оборудването.

Йота ООД провежда диалогични, коректни търговски взаимоотношения, насочени към постигане на целите на проекта, добра предпоставка за бъдещо ползотворно сътрудничество.

С успешното изпълнение на дейностите по проекта Йота ООД постига поставените цели в средносрочен плана именно:

  • Да повиши производствения си капацитет;
  • Да подобри ресурсната ефективност и ефикасност на производствените процеси;
  • Да наложи продукти, съответстващи на съвременните тенденции и изисквания на пазара

 

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Йота ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

28.01.2021

Уважаеми клиенти,

Във връзка с условията на извънредно положение, обявено в страната /поради пандемията от коронавирус COVID-19/, както и с цел запазване здравето на всички нас, Йота ООД ще извършва продажби на продукцията си основно с доставки до своите клиенти. Срокът и цената за доставка, ще се определят по предварително запитване към нашите служители.