Европейски програми

Предприемачество и капацитет за растеж на МСП

20.02.2020

“ЙОТА” ООД

На 20.02.2020 г., Йота ООД сключи договор по процедура BG16RFOP002-2.040 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ за изпълнение на проект „Повишен производствен капацитет и експорт за Устойчив растеж“.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основната цел на проекта е подобряване конкурентоспособността на Йота ООД чрез повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на компанията.

В тази връзка дейностите по проекта са насочени към достигане на високо технологично ниво за повишаване капацитета и увеличаване ефективността на производство на компанията чрез внедряване на модерно оборудване.

Инвестициите в подобряване на производствените процеси и преминаването към високо ефективни, иновативни и базирани на знанието – технологии, ще позволи на компанията да предлага нова гама орнаментни оградни пана и ще повиши капацитета на производство на оградна мрежа.

Изпълнението на проектните дейности ще даде възможност за производство на по-голямо количество качествени изделия и ще отговори на нуждите на компанията от задоволяване търсенето на продукцията й, както на българския така и на международния пазар.


Проект „Повишен производствен капацитет и експорт за Устойчив растеж“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез „Европейския фонд за регионално развитие”.